تبلیغات
همه چیز درباره ی فیزیک - تحلیل ابعادی
یکشنبه 16 آبان 1389  05:42 ب.ظ
نوع مطلب: (فیزیک ،تحقیقات ،) توسط: اسی فیزیک

                  


در قوانین تحلیل ابعادی ذکر شده است که رابطه‌ای که از لحاظ ابعادی هم‌خوانی نداشته‌باشد لزوما غلط است.برای تحلیل ابعادی از چهار مقدار [M] برای جرم،[L] برای طول،[T] برای زمان و [K] برای دما است.و از مهم‌ترین نظریه‌های آن نظریه پی باکینگهام است.


ادامه در ادامه مطلب...!

دیمانسیون یا تحلیل ابعادی

به هر کمیتی که می سنجیم یا محاسبه می کنیم ، معمولاً بعدی وابسته است ، مثلاً مقدار جذب صوت در یک محیط بسته و احتمال وقوع واکنش‌های هسته‌ای ، هر دو بعد مساحت دارند . هر کمیت را می‌توان بر حسب یکاهای متفاوتی بیان کرد ، اما این کار بعد کمیت را عوض نمی‌کند ؛ مساحت را چه بر حسب m2 بین کنند ، چه بر حسب ft2 ، چه بر حسب هکتار ، چه بر حسب سابین ( برای جذب صوت ) ، و چه بر حسب بارن ( برای واکنشهای هسته ای ) به هر حال مساحت است و بعد مساحت دارد . با توجه به کمیت‌های بنیادی ( مثل طول ، زمان و ... ) می‌توانیم مجموعه‌ای از ابعاد بنیادی را بر اساس استانداردهای مستقل ، انتخاب کنیم . در میان کمیت‌های مکانیکی ، جرم ، طول ، زمان،شدت روشنایی( در SI بر حسب شمع)،مقدار ماده(در SI بر حسب مول), شدت جریان الکتریکی(در SIبر حسب آمپر)، بنیادی و مستقل از یکدیگرند و کمیت‌های دیگر را می‌توان بر حسب آنها بیان کرد . پس اینها را به عنوان ابعاد بنیادی می گیریم و به ترتیب با M ، L ، T نشان می دهیم . باید توجه داشت که برای نشان دادن دیمانسیون هر کمیتی آن را در علامت [ ] قرار می‌دهند و دیمانسیون ( ابعاد بنیادی ) را با حروف بزرگ نشان می‌دهند . در هر معادله‌ای باید بعد کمیت‌های دو طرف معادله یکسان باشد . در خیلی از موارد توجه به بعد کمیت‌ها می‌تواند جلوی اشتباه را بگیرد .

تحلیل ابعادی در مکانیک سیالات :

تحلیل ابعادی به کمک نوعی فشرده کردن ، به رفع پیچیدگی و کاستن از تعداد متغیرهای تجربی موثر روی یک پدیده معین فیزیکی منجر میشود. اگر پدیده ای به nمتغیر با بعد بستگی داشته باشد، تحلیل ابعادی تعداد متغیرها را به kمتغیر بی بعد کاهش میدهد، که این کاهش به پیچیدگی مسئله بستگی دارد. به طور کلی nkبرابر تعداد ابعاد مختلف حاضر در مسئله است که گاهی ابعاد پایه ، اولیه یا اساسی نامیده میشوند. در مکانیک سیالات معمولاً چهار بعد اصلی، عبارتند از:

  • جرم(M)
  • طول(L)
  • زمان(T)
  • درجه حرارت(Ө)

یک نکته :

ضریب گرمای مقاومت ، اختلاف فاز ، شدت نسبی احساس صوت ،عدد رینولدز،عدد ماخ و ضریب اتمیسیته گاز دیمانسیون ندارند .

مزایای تحلیل ابعادی:

گرچه هدف تحلیل ابعادی، کاهش متغیرها و گروه بندی آنها به صورت بی بعد است؛ اما مزایای جنبی زیادی نیز در بر دارد:


الف) اولین مزیت تحلیل ابعادی صرفه جویی در وقت و پول است. فرض کنید میدانیم که نیروی F روی یک جسم مشخص شناور در جریان یک سیال، فقط به طول جسم(L)، سرعت جریان(V)، جرم مخصوص(ρ)، لزجت سیال(µ) بستگی دارد.

Fluid 1.jpg

اگر شکل هندسی و شرایط جریان به قدری پیچیده باشندکه تئوریهای انتگرالی و دیفرانسیلی قادر به یافتن نیرو نباشند، آنگاه باید F را به صورت تجربی بیابیم. اگر برای تعریف یک منحنی نیاز به 10 نقطهٔ تجربی باشد. برای مثال باید به ازای 10 طول مختلف 10 آزمایش انجام داد. سپس به ازای هر طول معین Fluid 1 (13).jpg و در کل104 آزمایش انجام داد. که نیازمند صرف هزینه و وقت بسیار است. اما با استفاده از روش تحلیل ابعادی معادلهٔ نیرو به صورت زیر ساده میشود:


Fluid 1 (1).jpg


که در آن ضریب بی بعد نیروFluid 1 (11).jpg فقط تابعی از عدد رینولدزFluid 1 (12).jpg است. به این صورت با انجام تنها 10 آزمایش به ازای تغییرات عدد رینولدز میتوان به نتیجهٔ مشابه حاصل از 10000 آزمایش به صورت عادی رسید.

ب)دومین مزیت تحلیل ابعادی این است که ما را در تعمق برای طرح ریزی یک آزمایش یا تئوری یاری میکند. تحلیل ابعادی گاهی بعضی از متغیرها را کنار میگذارد و گاهی متغیرهایی را که با چند آزمایش ساده، بی اهمیت بودن آنها روشن شده است ، گردآوری و گروه بندی میکند.

ج)سومین مزیت تحلیل ابعادی این است که به کمک قوانین تشابه حاصل از تحلیل ابعادی، میتوان داده‌های مربوط به یک مدل کوچک و ارزان قیمت را به داده‌های طراحی یک نمونه واقعی تبدیل کرد. هنگامی که امکان استفاده از قانون تشابه فراهم است، گفته می‌شود که شرایط تشابه بین مدل و نمونه واقعی برقرار است. برای نمونه در مورد مثال فوق اگر عددهای رینولدز مدل و نمونه واقعی برابر باشند تشابه کامل برقرار است.


Fluid 1 (2).jpg

که اندیس‌های m و p به ترتیب نشانهٔ مدل و نمونهٔ واقعی هستند. پس با استفاده از تشابه داریم:


Fluid 1 (3).jpg


پس به سادگی با اندازه گیری نیروی مدل در یک عدد رینولدز، نیروی نمونه واقعی در همان عدد رینولدز بدست می آید.

قضیه پی باکینگهام:

این قضیه را برای اولین بار پای بوکینگهام در سال 1914 پیشنهاد کرد. نام پای از نماد ریاضی π به معنای حاصلضرب متغیرها گرفته شده است.گروه‌های بی بعد یافته شده توسط این روش حاصلضرب هایی توانی هستند. در این روش میتوان πها را بدون اجبار به تعریف جداگانه آنها ،سلسله وار پیدا کرد.

این قضیه شامل دو بخش است :


1) بخش اول بیانگر کاهش مورد انتظار در تعداد متغیرهاست:

اگر یک تحول فیزیکی اصل همگنی ابعادی را براورده کند و شامل nمتغیر ابعادی باشد، میتوان آن رابه یک رابطه بین تنهاr یا π متغیر بی بعد کاهش داد. کاهش p=n-r ، معادل حداکثر تعداد متغیرهایی است که بین خود π تشکیل نمیدهند و همیشه کمتر یا مساوی تعداد ابعاد بیان کننده متغیرها خواهد بود.


2) بخش دوم قضیه ، چگونگی یافتن همزمان πها را نشان میدهد:

کاهش میزان p را بیابید، آنگاه p متغیر را بگونه ای انتخاب کنید که π حاصل از آنها بین خودشان یکسان نباشد. در هر گروه π دلخواه، باید حاصلضرب توانی این p متغیر بعلاوه یک متغیر اضافی با هر توان مناسب غیر صفر باشد. بنابراین، هر گروه π یافت شده مستقل خواهد بود.

با یک مثال نحوهٔ استفاده از این روش را واضحتر میکنیم:

فرض کنید در آزمایشی نیروی F،تابعی از چگالی،ویسکزیته،طول و سرعت باشد. داریم :

Fluid 1 (5).jpg


حال ماتریس ابعادی را تشکیل میدهیم:


Fluid 1 (6).jpg


حال میدانیم که r=3 متغیر تکرار شونده داریم. این متغیرها را باید طوری انتخاب کنیم که در ماتریس ابعادی سه در سه آنها هیچ سطری صفر نباشد. در اینجا سه متغیر ρ،L،V را انتخاب میکنیم. ابتدا µ،ρ،L،V را در نظر گرفته و مینویسیم:


Fluid 1 (7).jpg
  • آخرین ویرایش:یکشنبه 16 آبان 1389